Biuro Obsługi Klienta
Opłata wg taryfy operatora

Wybierz swój język


OPERACJE NA BILECIE
Zmiana / Datowanie / Zwrot

Kto może wjechać do Polski?

Na odcinkach polskiej granicy, stanowiących jednocześnie zewnętrną granicę Unii Europejskiej, nadal obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19. Wciąż budzi to wiele wątpliwości oraz pytań o to, kto może wjechać do Polski spoza UE. Właśnie dlatego zebraliśmy w jednym miejscu informacje na ten temat.

Przekraczając zewnętrzną granicę UE (granica z Ukrainą oraz Białorusią), do Polski mogą wjechać następujące osoby lub grupy osób:

 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
 3. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 4. Obywatele Republiki Białorusi,
 5. Cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP,
 6. Cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP, którzy:
  • wykonują pracę na terytorium RP lub
  • przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 7. Uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce,
 8. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium RP, do miejsca zamieszkania lub pobytu,
 9. Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób,
 10. Członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę RP na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 11. Osoby przekraczające granicę Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu przybycia do Polski jako członek najbliższej rodziny repatrianta,
 12. Naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce,
 13. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci,
 14. Cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych na terytorium Polski przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, a także akredytowani dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy,
 15. Cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium RP przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także akredytowani dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy.
 16. Cudzoziemcy przekraczający granicę RP na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
 17. Cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę w celu udziału w programie Poland Business Harbour.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwracamy uwagę, że osobną kwestią jest obowiązek odbycia lub zwolnienie z kwarantanny, po wjeździe na terytorium Polski.

W tej chwili - do 17.01.2021 r. - wszystkie osoby wjeżdżające do Polski kierowane są na 10dniową kwarantannę.

Zwolnieniu z tego obowiązku podlegają wyłącznie osoby, które zostały już zaszczepione przeciwko covid-19.

  

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. +48 32 351 20 30
e-mail: bok@eurobus.pl

CZYNNE:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
sobota 9:00 - 13:00
Eurobus Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15
40-816 Katowice
tel. +48 32 351 20 00

ZNAJDŹ NAS NA FB LUB IG