Biuro Obsługi Klienta
Opłata wg taryfy operatora

Wybierz swój język

REGULAMIN PRZEWOZU

Regulamin dotyczący przewozu osób i rzeczy przez Przewoźników udostępniających sprzedaż swoich usług za pośrednictwem oferenta Eurobus

ważny od dnia 01.02.2022 r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz.U.2020.8 t.j. z dnia 2020.01.03.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U.2020.35 t.j. z dnia 2020.01.10), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U.2006.38.266 z dnia 2006.03.07). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12).
1.2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
b. Oferent – Eurobus Sp. z o.o., firma wprowadzająca do sprzedaży bilety na przejazdy autokarowe wykonywane przez Przewoźnika. Oferent udostępnia bilety w tradycyjnej Sieci agencyjnej oraz poprzez kanały takie jak strony internetowe, aplikacje mobilne czy telesprzedaż, używając do tego Systemu Sprzedaży.
c. Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej. Dane i nazwa Przewoźnika podane są na bilecie w polu „Sprzedawca (Przewoźnik)”.
d. Linia - międzynarodowe lub krajowe połączenie autokarowe, wykonywane przez Przewoźnika na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwe władze administracyjne. Każda linia w ofercie Eurobus oznaczona jest unikalnym numerem
e. Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę, który ważny jest wraz z dokumentem tożsamości Pasażera, tj. dowód osobisty lub paszport.
f. Umowa Przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu Oferenta. Na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie.
g. Rozkład jazdy - plan przejazdów autokarów na Linii, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków. W stopce rozkładu jazdy mogą znajdować się również szczegółowe informacje dotyczące warunków przewozu bagażu, przesiadek, zasad zmian i zwrotów biletów oraz systemu zniżek. Rozkład jazdy dostępny jest w punktach sprzedaży biletów, a także na stronie internetowej i w aplikacji Oferenta.
h. Bagaż podręczny - bagaż, który Pasażer może zabrać ze sobą do kabiny pasażerskiej, pozostający pod bezpośrednią opieką Pasażera.
i. Bagaż podstawowy - bagaż którego przewóz wliczony jest w cenę biletu, który Pasażer przekazuje do luku bagażowego.
j. Bagaż dodatkowy - bagaż przewożony odpłatnie, który Pasażer przekazuje do luku bagażowego.
k. System sprzedaży – system informatyczny służący do sprzedaży i rezerwacji biletów
l. Sieć agencyjna – firmy pośredniczące w sprzedaży Biletów, udostępnionych w Systemie sprzedaży przez Oferenta.
1.3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźników.
1.4. Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika, wprowadzanego do sprzedaży przez Oferenta, oznacza zawarcie Umowy Przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. PASAŻER
2.1. Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.
2.2. Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez obsługę, co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia. Powyższe dotyczy zarówno przystanku początkowego, jak i przystanków pośrednich na trasie przejazdu, postojów podczas przerw w podróży oraz postoju w miejscu przesiadki do innego autokaru.
2.3. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważny bilet oraz ważne dokumenty niezbędne do odbycia podróży, w tym dowód osobisty lub paszport, a także wymagane wizy oraz inne dokumenty niezbędne podczas wjazdu do kraju docelowego i podczas podróży przez kraj tranzytowy. Pasażer winien posiadać również dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy lub innych dokumentów wymaganych do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej. Wszelkie skutki wynikające z odmowy przewozu Pasażera lub zatrzymania Pasażera przez uprawnione służby ponosi Pasażer.
2.4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń obsługi autokaru, a także przepisów celnych, dewizowych, sanitarnych, porządkowych i administracyjnych, obowiązujących w kraju rozpoczęcia i zakończenia podróży oraz krajach tranzytowych.
2.5. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2.6. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.
2.7. Każdy pasażer ma ustawowy obowiązek zapięcia pasów bezpieczeństwa, jeśli autokar jest w nie wyposażony.
2.8. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.
2.9. Osoby nieletnie, bez względu na wiek, mogą podróżować wyłącznie pod opieka osoby dorosłej. Odstępstwa od powyższej zasady znajdują się w rozkładach jazdy poszczególnych linii, a warunki przewozu osoby nieletniej bez opieki, określa Przewoźnik.
2.10. W przypadku, kiedy przewóz osoby nieletniej jest na danej Linii dopuszczony, rodzic, bądź inny ustawowy przedstawiciel prawny dziecka jest świadomy, że ani Przewoźnik, ani jego pracownicy, w trakcie całej podróży, nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko oraz wszystkie okoliczności związane z jego podróżą.
2.11. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
2.12. Zasadniczo Przewoźnik stara się świadczyć usługę przewozu wszystkim osobom, niezależnie od tego, czy występuje u nich niepełnosprawność lub ich sprawność ruchowa jest ograniczona, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a. Osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej rezerwacje oraz bilety oferowane są bez dodatkowych opłat.
b. Aby zagwarantować możliwość przewozu, pasażer koniecznie musi poinformować Przewoźnika o swoich potrzebach przed rezerwacją i najpóźniej 36 godzin przed rozpoczęciem podróży, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta tel. +48 32 351 20 30.
c. Pies przewodnik osoby z niepełnosprawnością lub niewidomej, który musi zostać przewieziony razem z tą osobą, jest przewożony bezpłatnie, o ile dostępny jest dowód w postaci ważnej legitymacji osoby z niepełnosprawnością oraz pies spełnia wymogi zapisu punktu 3.5.1 niniejszego regulaminu.
d. Jeżeli pomimo obowiązku wynikającego z zapisu pkt 2.12.2 Pasażer nie poinformował Przewoźnika o swoich potrzebach, Przewoźnik zgodnie z zapisami rozporządzenia (UE) 181/2011 podejmie wszelkie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia, aby pomoc została udzielona w sposób umożliwiający osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej wejście na pokład odjeżdżającego pojazdu, przesiadkę do odpowiedniego pojazdu lub opuszczenie pokładu pojazdu przyjeżdżającego, na który zakupiła bilet.
e. Ze względu na konstrukcję autokarów przejazd jest obecnie możliwy tylko wtedy, gdy osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej są w stanie odbyć podróż samodzielnie i bez pomocy innych.
f. Jeśli ze względu na konstrukcję pojazdu lub infrastrukturę, łącznie z dworcami i przystankami autobusowymi, nie ma fizycznej możliwości zapewnienia bezpiecznego sposobu wejścia na pokład autobusu i jego opuszczenia lub przewozu osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej Przewoźnik może odmówić dokonania rezerwacji, wystawienia biletu lub udostępnienia go w inny sposób oraz przyjęcia takiej osoby na pokład pojazdu. W takim wypadku osoba ta zostanie poinformowana o wszystkich możliwych do przyjęcia, alternatywnych połączeniach oferowanych przez Przewoźnika.
g. Jeżeli Przewoźnik odmawia przyjęcia rezerwacji osoby, wydania lub dostarczenia w inny sposób tej osobie biletu lub przyjęcia jej na pokład ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową z przyczyn wymienionych w pkt. 2.12.e, osoba ta może zażądać, aby towarzyszyła jej inna, wybrana przez nią osoba będąca w stanie udzielić jej pomocy. Jeżeli jest to wykonalne, osoba towarzysząca ma miejsce siedzące obok osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.
h. Osoba towarzysząca może odbyć podróż bezpłatnie, jeśli zostanie udowodniona konieczność stałej opieki. Dowodem powinien być odpowiedni dokument okazany przed rozpoczęciem podróży, w którym zapisano konieczność stałej opieki.
i. Pasażerowie z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub chodzika w bagażniku autobusu. Ze względów bezpieczeństwa wózki inwalidzkie przewożone w bagażniku autobusu muszą być składane oraz nie mogą posiadać napędu elektrycznego.
2.13. Jeśli osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej, mającej rezerwację lub bilet, mimo wszystko odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na jej niepełnosprawność lub ograniczenie ruchowe, osobie tej i wszelkim osobom towarzyszącym zgodnie oferuje się wybór pomiędzy:
a. prawem do zwrotu kwoty zapłaconej za bilet oraz w stosownych przypadkach, nieodpłatną powrotną usługą transportową do punktu rozpoczęcia podróży, określonego w umowie transportowej, w najwcześniejszym możliwym terminie
b. z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to wykonalne – kontynuacją podróży lub zmianą trasy za pośrednictwem rozsądnej alternatywnej usługi transportowej do miejsca przeznaczenia określonego w umowie transportowej.

3. PRZEWOŹNIK
3.1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
3.2. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnych dokumentów (dowodu osobistego, paszportu, wizy lub innych wymaganych), koniecznych do przekroczenia granicy. W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład autokaru.
3.3. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, w przypadku, gdy Pasażer:
a. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków itp.),
c. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer,
d. znajduje się w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać Współpasażerom,
e. zachowuje się w sposób uciążliwy dla Współpasażerów, chyba, że naruszałoby to zasady współżycia społecznego,
f. przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie autokaru na granicy.
3.4. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu i e-papierosów.
3.5. Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów. Wyjątkiem jest przypadek opisany w punkcie 2.12.c. Inne wyjątki od tej zasady wskazane są zawsze w stopce rozkładu jazdy danej Linii.
3.6. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
3.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole graniczne i celne, kontrole policyjne, kontrole innych uprawnionych służb) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
3.8. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej, a także innych decyzji administracyjnych), ani wynikających z nich dalszych skutków. W takim przypadku Pasażer ma prawo do zmiany trasy albo daty wyjazdu, lub uzyskania od przewoźnika zwrotu ceny biletu.
3.9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany w rozkładzie jazdy przyjazd autokaru do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.
3.10. W przypadku, gdy usługa regularna zostaje odwołana z winy Przewoźnika lub odjazd jest opóźniony o ponad 120 minut, Pasażer ma prawo do kontynuacji podróży lub zmiany trasy albo daty wyjazdu, lub uzyskania od przewoźnika zwrotu ceny biletu.
3.11. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu autokarem zastępczym. Ponadto ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych Przewoźnik może wprowadzić przesiadki podczas przejazdu.
3.12. Trasa przejazdu ze względów logistycznych może różnić się od trasy wskazanej w Rozkładzie jazdy.
3.13. W przypadku, gdy przewoźnik z uzasadnionych względów spodziewa się, że usługa regularna będzie odwołana lub odjazd z przystanku/dworca będzie opóźniony o ponad 120 minut, niezwłocznie daje Pasażerowi wybór pomiędzy:
a. kontynuacją podróży lub zmianą trasy do miejsca docelowego, bez dodatkowych kosztów i na warunkach porównywalnych do warunków przewidzianych w umowie transportowej, w najwcześniejszym możliwym terminie;
b. zwrotem ceny biletu oraz w stosownych przypadkach, nieodpłatną powrotną usługą autobusem lub autokarem do punktu rozpoczęcia podróży, określonego w umowie transportowej, w najwcześniejszym możliwym terminie.
3.14. Aby Przewoźnik mógł poinformować Pasażera o odwołaniu lub opóźnieniu odjazdu, albo o zmianie rozkładu jazdy po dniu zakupu biletu, konieczne jest, aby Pasażer przekazał w trakcie rezerwacji/zakupu wymagane dane kontaktowe (np. numer telefonu komórkowego, adres e-mail). Brak tych danych uniemożliwi Przewoźnikowi kontakt z Pasażerem, co zwalnia Przewoźnika z obowiązku wynikającego z pkt. 3.13.
3.15. W przypadku awarii autokaru podczas podróży Przewoźnik zapewnia możliwość kontynuowania podróży innym pojazdem z miejsca wystąpienia awarii lub transport z miejsca wystąpienia awarii do odpowiedniego miejsca oczekiwania lub terminalu, z którego możliwe będzie kontynuowanie podróży.

4. BILET
4.1. Bilet może być zakupiony w sieci agencyjnej, na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej. Pasażer może posługiwać się biletem w formie papierowej lub elektronicznej (okazany na urządzeniu mobilnym).
4.2. W zależności od Linii, do sprzedaży oferowane są następujące rodzaje Biletów:
a. bilet jednostronny,
b. bilet dwustronny,
c. bilet dwustronny typu „OPEN” (bez określonej daty powrotu).
W ofercie mogą pozostawać Linie, na których nie są dostępne wszystkie trzy rodzaje biletów.
4.3. Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
4.4. Przewoźnik wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.5. Jeśli przy zakupie biletu, klient zażąda wystawienia faktury VAT wskazując jednocześnie dane nabywcy i jego numer NIP, wówczas do biletu zostanie wystawiona faktura VAT.
4.6. Jeśli przy zakupie biletu klient nie wskaże numeru NIP nabywcy, bilet (spełniając przesłanki zawarte w Rozporządzeniu MF z 03.12.2013) jest FAKTURĄ VAT, zawierającą zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, o ile sprzedawcą (Przewoźnikiem) wymienionym w bilecie jest podmiot polski. Jeżeli sprzedawcą (Przewoźnikiem) jest podmiot zagraniczny, konieczne jest wystąpienie o wystawienie przez niego faktury (sam bilet nie spełnia wtedy w/w przesłanek).
4.7. Każda operacja (korekta) na zakupionym bilecie „in minus” oznacza uzgodnienie warunków korekty w momencie jej dokonania i nie wymaga podpisu klienta na fakturze korygującej
4.8. Faktury, duplikaty faktur oraz faktury korygujące mogą być wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej lub w formie papierowej. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, która następuje poprzez zakup biletu, oznacza akceptację stosowania faktur elektronicznych (duplikatów faktur elektronicznych, faktur korygujących elektronicznych).
4.9. Bilet dwustronny jest ważny do dnia powrotu oznaczonego na bilecie. Bilet typu „OPEN” jest ważny przez okres 6 miesięcy licząc od daty wyjazdu zadeklarowanej przy zakupie biletu (w tym czasie należy zrealizować powrót). Bilet jednostronny jest ważny do dnia wyjazdu zadeklarowanego przy zakupie biletu lub do dnia wyjazdu wskazanej przy zmianie daty podróży. Zmiany daty wyjazdu lub powrotu można dokonać wyłącznie w okresie ważności biletu. Zmiany tej można dokonać najpóźniej na 24 godziny przed godziną wyjazdu lub powrotu oraz datą wpisaną w bilecie lub godziną i datą wpisaną w komputerowym systemie sprzedaży w przypadku rezerwacji dokonanej telefonicznie. Nie ma możliwości przedłużenia ważności biletu. Odstępstwa od wymienionych powyżej zasad znajdują się w rozkładach jazdy poszczególnych Linii.
4.10. Bilet sprzedawany jest bez przydziału określonego numeru miejsca w autokarze. Konkretne miejsca przydzielane są przez załogę autokaru.
4.11. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji powrotu w bilecie OPEN, na termin wybrany przez Pasażera, w przypadku braku wolnych miejsc w tym terminie.
4.12. W terminie do 24 godzin przed rozpoczęciem podróży Pasażer ma możliwość bezpłatnej zmiany trasy przejazdu, daty wyjazdu, daty powrotu, oddatowania biletu OPEN, ponownego datowania biletu OPEN, w ramach aktualnej oferty Przewoźnika. Jeżeli zmiana trasy lub daty przejazdu skutkować będzie zmianą ceny na wyższą w stosunku do pierwotnej ceny posiadanego biletu, Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia powstałej różnicy w cenie. Jeżeli zmiana trasy lub daty podróży skutkować będzie zmianą ceny na niższą w stosunku do pierwotnej ceny posiadanego biletu, Pasażerowi przysługiwać będzie zwrot różnicy wynikającej z pierwotnej ceny biletu, a ceną biletu po dokonaniu zmiany.
Odstępstwa od wymienionych powyżej zasad znajdują się w rozkładach jazdy poszczególnych Linii.
4.13. Zmiana w bilecie, o której mowa w punkcie 4.12, dokonywana przez Pasażera w terminie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, traktowana jest jak rezygnacja z biletu, zgodnie z pkt. 4.14 ppkt. d.
4.14. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
a. powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu,
b. od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu,
c. od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
d. poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90 % wartości biletu.
Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet. Zwrotu biletu zakupionego przez internet lub w aplikacji mobilnej, dokonuje się na stronie lub w aplikacji, gdzie bilet został zakupiony.
Odstępstwa od wymienionych powyżej zasad znajdują się w rozkładach jazdy poszczególnych Linii.
4.15. Przewoźnik ma prawo do potrącenia 95% wartości biletu w przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru oraz w sytuacjach opisanych w punktach, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 Regulaminu.
4.16. Przewoźnik może wprowadzić do sprzedaży bilety w taryfie specjalnej, które nie podlegają zwrotom.
4.17. W przypadku niewykorzystania relacji powrotnej w bilecie dwustronnym, Pasażerowi przysługuje zwrot w wysokości:
a. Do 24 godzin przed powrotem - 20% wartości biletu
b. Poniżej 24 godzin – 10% wartości biletu
Odstępstwa od tej zasady znajdują się w rozkładach jazdy poszczególnych Linii.
4.18. Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie przelew zostanie wykonany adekwatnie do wybranego przy zakupie sposobu płatności.
4.19. Wszystkie operacje na biletach elektronicznych (zwrot, zmiany, zamknięcie biletu) powinny być wykonane poprzez serwis internetowy lub aplikację mobilną w której dokonano zakupu biletu.
4.20. Przewoźnik może wprowadzić zniżki przy zakupie biletu. Informacja o aktualnie dostępnych zniżkach umieszczona jest każdorazowo, osobno dla każdej Linii, w rozkładzie jazdy dostępnym w systemie sprzedażowym.
4.21. Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w autokarze. W przypadku nie posiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu obsługa autokaru jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do pełnej ceny biletu.
4.22. W przypadku, gdy z oferty wynika, że Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas największą przysługującą zniżkę. Nie ma możliwości łączenia (sumowania) zniżek.
4.23. W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia biletu Pasażer może zwrócić się do Oferenta z prośbą o nieodpłatne wystawienie duplikatu biletu.
4.24. Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu gdy upłynął termin ważności biletu.
4.25. Dane zawarte w bilecie, w tym adres mailowy i numeru telefonu Pasażera, gromadzone są przez Oferenta w celach kontaktowych oraz informacyjnych, związanych z usługą wskazaną w treści biletu.

 

5. BAGAŻ
5.1. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą zakończenia przez niego podróży. Bagaż jest rejestrowany i umieszczany w luku bagażowym przez obsługę autokaru.
5.2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu, w tym 1 sztuki bagażu podręcznego oraz 1 sztuki bagażu podstawowego. Bagażem podstawowym może być: walizka, torba podróżna lub plecak.
5.3. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
5.4. Limity wagowe oraz określające maksymalne wymiary bagażu znajdują się w rozkładach jazdy poszczególnych Linii. Maksymalna waga pojedynczego bagażu przekazywanego do luku bagażowego nie może jednak przekroczyć 25 kg.
5.5. Bagaż przekraczający dopuszczalne wymiary lub wagę klient zobowiązany jest załadować, przenosić i wyładować samodzielnie.
5.6. Bagaż podstawowy, przekraczający powyższy limit lub limit określony dla danej Linii, może być przewieziony za zgodą załogi autokaru tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za dodatkowy bagaż (do 25 kg) lub za przekroczenie dopuszczalnej wagi/wymiaru bagażu podstawowego Przewoźnik pobiera opłatę zależną od Linii, która jest wskazana w stopce rozkładu jazdy. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia bagażu dodatkowego ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.
5.7. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
5.8. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby (żaden z pasażerów nie stwierdzi, że jest jego właścicielem) będzie przez załogę autokaru usunięty z pojazdu.
5.9. Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to na odwrocie biletu.
5.10. Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do zadeklarowanej wartości bagażu, a w przypadku braku takiej deklaracji do zwykłej wartości rzeczy.
5.11. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera, chyba że szkoda powstała z jego winy.
5.12. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewożenia przedmiotów o wyższej wartości Przewoźnik zaleca wykupienie ubezpieczenia indywidualnego.
5.13. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika i są przechowywane przez Przewoźnika przez 30 dni.
5.14. Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.
5.15. Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży w autokarach, nie zaleca się przewozu w bagażu podstawowym i dodatkowym przedmiotów łatwo tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów, aparatów fotograficznych, i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota i srebra, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.
5.16. Informacje o odstępstwach dotyczących zasad przewożenia bagażu oraz bagażu dodatkowego zawarte są w rozkładzie jazdy danej Linii.

6. REKLAMACJE
6.1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie na adres Oferenta lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@eurobus.pl, nie później, niż w terminie roku od dnia zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy: opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Reklamacja musi być podpisana przez osobę uprawnioną.
Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty.
Jeżeli reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej, Oferent wzywa Pasażera, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niespełnienie tego żądania w terminie, powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeśli reklamacja zostanie uzupełniona w terminie 14 dni, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnienia. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Oferent w porozumieniu z Przewoźnikiem realizującym przejazd rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Oferenta.
6.2. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w punkcie 1.1 oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
7.2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy przewozu jest wyłącznie sąd polski.
7.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

FAQ

FAQ

O FIRMIE

O FIRMIE

KUP BILET

KUP BILET

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. +48 32 351 20 30
e-mail: bok@eurobus.pl

CZYNNE:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
sobota 9:00 - 13:00
Eurobus Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15
40-816 Katowice
tel. +48 32 351 20 00

ZNAJDŹ NAS NA FB LUB IG