Informacja o Rozkładach 24h:
+48 703 20 30 30 (1,29 zł/min)


OPERACJE NA BILECIE
Zmiana / Datowanie / Zwrot

Polska-Ukraina - zasady ruchu pasażerskiego

W związku trwającą pandemią COVID-19, otrzymujemy wiele pytań dotyczących zasad wjazdu z Polski na Ukrainę oraz z Ukrainy do Polski. Zasady te ulegają stale zmianom, dlatego zebraliśmy w poniższym artykule aktualne informacje na ten temat.

Przejazd w kierunku POLSKA - UKRAINA

POLACY (i inni cudzoziemcy) – zobowiązani sa do odbycia 14dniowej kwarantanny

Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, nie starszy niż 48h (wykonany metodą łańcuchowej reakcji polimerazy).

Oprócz tego z kwarantanny zwolnione są poniższe grupy osób:

 • osoby poniżej 12 r.ż.,
 • osoby, które przekraczają granicę w celu odbycia nauki w uczelniach wyższych Ukrainy,
 • osoby, które przejeżdżają przez Ukrainę tranzytem, przy czym nie może on trwać dłużej niż 48 godzin,
 • działacze kultury na zaproszenie instytucji kultury wraz z jedną osobą towarzyszącą na każdą taką osobę.

UKRAIŃCYwjazd bez kwarantanny

 

Przejazd w kierunku UKRAINA - POLSKA

POLACYod 28.12.2020 r. zobowiązani są do odbycia 10dniowej kwarantanny

Najważniejsze grupy osób zwolnione z kwarantanny to:

 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego,
 • osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy,  w okresie 48 godzin,  licząc od momentu wyniku tego testu,
 • uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce,
 • osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy,

 

CUDZOZIEMCY – żeby wjechać do Polski muszą się zaliczać do jednej z grup określonych w polskich rozporządzeniach:

 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
  • wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
  • przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 • uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce,
 • naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce,
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu,
 • cudzoziemcy przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe.

Pełną listę, zawierającą wszystkie grupy osób, ktgóre mogą wjechać do Polski, publikujemy w artykule: "Kto może wjechać do Polski?".

 

UWAGA! Obywateli Ukrainy obowiązuje po wjeździe do Polski 10dniowa kwarantanna.

Najwazniejsze wyjątki od tej zasady to:

 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego,
 • osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy,  w okresie 48 godzin,  licząc od momentu wyniku tego testu,
 • uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce,
 • osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy,

  

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. +48 32 351 20 30
e-mail: bok@eurobus.pl

CZYNNE:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
sobota 9:00 - 13:00
Eurobus Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15
40-816 Katowice
tel. +48 32 351 20 00

ZNAJDŹ NAS NA FB